Artikel 1 - Algemeen

1.1 - Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes, Overeenkomsten en overige betrekkingen tussen SportsImproVR en de Gebruiker die de Diensten uitsluitend gebruikt voor niet-bedrijfsmatige, niet-zakelijke doeleinden, en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard.
1.2 - De Diensten mogen niet gebruikt worden in verband met bedrijfsmatige en zakelijke doeleinden zoals onder andere, maar niet uitsluitend, vertoning in openbare ruimtes en bioscoopachtige vertoningen. SportsImproVR is in voorkomend geval gerechtigd de dienstverlening met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat SportsImproVR in verband hiermee enige (schade)vergoeding aan de Gebruiker is verschuldigd. Reeds door Gebruiker betaalde vergoedingen zullen niet worden terugbetaald en reeds door Gebruiker verschuldigde maar nog niet betaalde vergoedingen blijven opeisbaar. De content eigenaar is in dit geval gerechtigd een gepaste naheffing op te leggen aan de gebruiker.
1.3 - Deze algemene voorwaarden treden in de plaats van (eventuele) eerdere door SportsImproVR gehanteerde algemene voorwaarden.
1.4 - Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door SportsImproVR zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende Overeenkomst.
1.5 - In alle gevallen waarin een Overeenkomst eindigt, blijven deze algemene voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling daarvan noodzakelijk is.
1.6 - Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden niet geldig is, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige van kracht. In dat geval zullen partijen overleggen over de inhoud van een nieuwe bepaling die de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.
1.7 - SportsImproVR behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Van deze wijziging(en) zal SportsImproVR de Gebruiker tenminste 30 dagen voordat de wijziging(en) van kracht worden op de hoogte stellen op de Website. Zulke wijzigingen of aanvullingen gelden ook ten aanzien van ten tijde van de wijzigingen lopende Overeenkomsten. De Gebruiker heeft het recht de Overeenkomst te beëindigen binnen dertig (30) dagen na de hiervoor vermelde bekendmaking indien de wijzigingen leiden tot een aanmerkelijke verzwaring van de verplichtingen van de Gebruiker of indien de dienstverlening wezenlijk afwijkt van de dienstverlening voordat de wijzigingen van kracht werden.

Artikel 2 - Totstandkoming Overeenkomst

2.1 - Alle Offertes zijn steeds vrijblijvend, zowel qua prijs als inhoud tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2.2 - SportsImproVR heeft het recht om een Offerte in te trekken zonder daarvoor op enige wijze jegens de Gebruiker aansprakelijk te zijn.
2.3 - Een Overeenkomst tot stand door elektronische aanmelding, via de website van SportsImproVR;
2.4 - Onverminderd het bepaalde in artikel 2.3 zal SportsImproVR zo spoedig mogelijk na ontvangst van de aanmelding van de Gebruiker zorg dragen voor toegang tot de Diensten. De termijn van de Overeenkomst gaat in op de datum waarop de activeringslink door SportsImproVR aan de Gebruiker is gemaild.
2.5 - De Overeenkomst die is afgesloten kan door de Gebruiker kosteloos worden geannuleerd binnen 7 werkdagen. Mits de Gebruiker nog geen gebruik heeft gemaakt van de dienst binnen deze termijn.
2.6 - Een door SportsImproVR afgegeven (op)leveringstermijn en/of (op)leveringsdatum geldt te allen tijde als streeftermijn en/of streefdatum en geldt nimmer als fatale termijn.
2.7 - Na de totstandkoming van de Overeenkomst, gemaakte afspraken en/of eventuele toezeggingen door of namens SportsImproVR binden SportsImproVR slechts indien schriftelijk door SportsImproVR bevestigd.
2.8 - SportsImproVR behoudt zich het recht voor aanvragen voor een Dienst te weigeren, het geen de aspirant Gebruiker zo spoedig mogelijk zal worden medegedeeld. SportsImproVR is niet verplicht een verklaring af te geven omtrent de reden van weigering.
2.9 - De leveringsdatum bevat ten hoogste 30 dagen tenzij anders overeengekomen dan wel vermeld. Wanneer dit niet haalbaar blijkt te zijn biedt SportsImproVR de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden dan wel een nieuwe levertijd overeen te komen.

Artikel 3 - Uitvoering van de Diensten

3.1 - SportsImproVR is gerechtigd de inhoud van de Diensten technisch zo in te richten als SportsImproVR op enig moment beslist. SportsImproVR behoudt zich in dit verband (onder andere) het recht voor procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen ten aanzien van de Diensten, procedures, tarieven en overige voorwaarden door te voeren. Indien enige wijzigingen de Diensten nadelig beïnvloeden, zal SportsImproVR zich inspannen de Gebruiker hierover te informeren.
3.2 - SportsImproVR zal zich inspannen een zo groot mogelijke beschikbaarheid van de Diensten te bieden. SportsImproVR kan echter niet garanderen dat de Diensten te allen tijde zonder beperkingen of storingen zullen functioneren. SportsImproVR streeft ernaar storingen en beperkingen zo spoedig mogelijk te verhelpen en eventuele hinder daarvan bij de Gebruiker zo beperkt mogelijk te houden.
3.3 - Indien sprake is van technische problemen, is SportsImproVR gerechtigd de toegang tot (onderdelen van) de Diensten en/of (onderdelen van) haar systeem en/of interfaces (al dan niet tijdelijk) onmiddellijk en op ieder gewenst moment te blokkeren of het gebruik daarvan te beperken, en/of andere maatregelen te nemen, indien zulks in de opvatting van SportsImproVR nodig is, zonder de Gebruiker daarvan van tevoren op de hoogte te stellen.
3.4 - SportsImproVR behoudt zich het recht voor om in verband met service, onderhoud en beveiliging van de diensten, de Diensten en/of de systemen van SportsImproVR, de toegang tot de (de Diensten en/of (onderdelen van) haar systeem (al dan niet tijdelijk) te blokkeren of het gebruik daarvan te beperken, indien zulks in de opvatting van SportsImproVR nodig is. SportsImproVR zal indien mogelijk de Gebruiker tijdig van zulke maatregelen op de hoogte stellen.
3.5 - SportsImproVR behoudt zich het recht voor zodra zij kennis heeft van onwettige activiteiten of informatie, dan wel door een derde van dergelijke activiteiten of informatie op de hoogte wordt gesteld, de door de Gebruiker geplaatste informatie te verwijderen of de toegang tot de Diensten tijdelijk of definitief te beëindigen. De kosten verband houdende met een eventuele deblokkering en/of de opheffing van een beperking met betrekking tot de toegang van de Diensten worden bij de Gebruiker in rekening gebracht.
3.6 - Tenzij anders overeengekomen, draagt de Gebruiker zelf zorg voor de benodigde elektriciteit, (telecom) verbindingen, hardware, (het installeren van) software en randapparatuur en andere voorzieningen om de indienststelling van de Diensten mogelijk te maken.
3.7 - Indien van toepassing zal de Gebruiker de voor de Aansluiting benodigde formulieren invullen en ondertekenen. Gebruiker staat jegens SportsImproVR in voor de juistheid van de ingevulde gegevens en vrijwaart SportsImproVR voor enige aanspraak van een derde ter zake.
3.8 - Eventuele gebreken in de levering van een dienst van SportsImproVR moeten binnen de periode van 7 dagen na constatering gemeld worden, op straffe van verval van het recht van beroep op een tekortkoming.
3.9 - Onverminderd hetgeen wettelijk is bepaald ten aanzien van koop voor een consument, bestaat de enige verplichting van SportsImproVR bij gebreken met betrekking tot het geleverde, uit het herstellen van het gebrek of vervanging van het geleverde, ter keuze van SportsImproVR. Gebreken geven geen grond voor beëindiging van de Overeenkomst.
3.10 - Voor zover de Overeenkomst de levering van Producten omvat die in eigendom aan de Gebruiker worden overgedragen, behoudt SportsImproVR zich de eigendom voor tot het moment dat Gebruiker aan SportsImproVR al hetgeen hij krachtens de Overeenkomst verschuldigd is, heeft voldaan.
3.11 - SportsImproVR is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van de Gebruiker, als gevolg van enige in dit artikel genoemde maatregelen. Zulke maatregelen laten de betalingsverplichtingen van de Gebruiker onverlet.

Artikel 4 - Installatie van de Diensten

4.1 - De Gebruiker verleent medewerkers van SportsImproVR of door SportsImproVR ingeschakelde derden toegang tot het installatieadres voor de installatie van de Diensten alsmede voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden in verband met de levering van de Diensten.
4.2 - Tijdens de installatie van de apparatuur kunnen aanpassingen worden aangebracht in de softwareconfiguratie van de Gebruiker. SportsImproVR kan niet garanderen dat alle systeemfuncties en programmatuur van de Gebruiker na installatie op juiste wijze functioneren. SportsImproVR adviseert de Gebruiker daarom om voorafgaand aan de installatie back-ups te maken van alle (systeem) bestanden. SportsImproVR aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.
4.3 - SportsImproVR is niet verplicht de softwareconfiguratie van de Gebruiker bij beëindiging van de Overeenkomst in de oorspronkelijke staat terug te brengen.
4.4 - Indien gekozen is voor een doe-het-zelfpakket, is Gebruiker verplicht de instructies in de gebruiksaanwijzing op te volgen. SportsImproVR is in geen geval aansprakelijk voor schade als gevolg van een niet correcte installatie.

Artikel 5 - Helpdesk

5.1 - De Gebruiker heeft toegang tot de helpdesk van SportsImproVR onder de voorwaarden van de specifieke Dienst.
5.2 - Een Gebruiker die telefonisch met de helpdesk van SportsImproVR contact opneemt, kan worden geconfronteerd met een wachttijd.
5.3 - Kosten die de Gebruiker maakt om de helpdesk te bereiken komen voor rekening van de Gebruiker.

Artikel 6 - Accountgegevens

6.1 - De Accountgegevens die de Gebruiker aan SportsImproVR doorgeeft blijven eigendom van SportsImproVR.
6.2 - De Gebruiker dient met de Accountgegevens zorgvuldig om te gaan. De Gebruiker moet verlies, diefstal of misbruik door derde van de Accountgegevens direct melden aan SportsImproVR. Tot het tijdstip van melding is de Gebruiker aansprakelijk voor alle schade, die voortvloeit uit het gebruik dat met de Accountgegevens wordt gemaakt.
6.3 - De account gegevens zijn persoonlijk, deze mogen dan ook louter en alleen gebruikt worden door de account houder. Bij misbruik kan de overeenkomst met directe ingang worden beëindigd zonder restitutie van betaalde bedragen.

Artikel 7 - Vergoedingen

7.1 - Op Overeenkomsten, Diensten en overige betrekkingen tussen SportsImproVR en de Gebruiker zijn de door SportsImproVR op de Website of via andere communicatie bekend gemaakte vergoedingen en prijzen van toepassing, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
7.2 - SportsImproVR is gerechtigd de prijzen van de Diensten ten alle tijden aan te passen.
7.3 - SportsImproVR is gerechtigd de prijzen te wijzigen. SportsImproVR stelt de Gebruiker hiervan, zo mogelijk 30 dagen voor het intreden van de prijswijzigingen, op de hoogte via de website. De Gebruiker heeft in geval van een prijsverhoging 30 dagen vanaf de dag van bekendmaking van de prijsverhoging de tijd om de Overeenkomst schriftelijk per aangetekende post op te zeggen. Na verloop van de periode van 30 dagen wordt de Gebruiker geacht de prijsverhoging te hebben geaccepteerd.
7.4 - Alle door SportsImproVR gehanteerde prijzen zijn uitgedrukt in Euro's en inclusief BTW.

Artikel 8 - Betaling

8.1 - De door de Gebruiker aan SportsImproVR verschuldigde bedragen voor de Diensten worden, tenzij schriftelijk (in papieren vorm dan wel elektronisch) anders overeengekomen, vooraf in rekening gebracht. De abonnementskosten worden maandelijks vooraf in rekening gebracht.
8.2 - Tenzij anders overeengekomen, vindt betaling uitsluitend plaats door middel van de op de site vermelde betaalmethoden.
8.3 - Indien het aan SportsImproVR verschuldigde niet (volledig) is voldaan, dient de Gebruiker per omgaand voor betaling op andere wijze zorg te dragen, bij gebreke waarvan de Gebruiker zonder nadere ingebrekestelling in verzuim is en de wettelijke rente, administratiekosten en incassokosten verschuldigd is.
8.4 - Is de Gebruiker in verzuim of schiet hij op andere wijze tekort in het nakomen van een of meer verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden, dan komen, onverminderd de gevolgen die de wet aan zulk verzuim/tekortkoming verbindt, alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn rekening.
8.5- Bij twijfel over kredietwaardigheid van de Gebruiker kan SportsImproVR de Gebruiker vragen zekerheid te stellen. Indien de Gebruiker hiermee niet instemt, is SportsImproVR gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te staken dan wel de Overeenkomst te beëindigen.
8.6 - Als een abonnement is afgesloten, wordt het maandbedrag door automatische incasso geïncasseerd. Indien dit bedrag niet binnen 14 dagen na het aanbieden van de betaling aan de bank op de rekening van SportsImproVR staat, is de klant zonder nadere in gebreke stelling verzuim. De kosten van het incasseren en administratie kosten zullen dan voor rekening komen van de klant.
8.7 - Als een betaling middels een eenmalige machtiging niet bij SportsImproVR op de rekening komt of wordt teruggeboekt, ongeacht de reden hiervan. Behoudt SportsImproVR zich het recht de account te blokkeren tot de betaling voldaan is. Hierop is artikel 8.3 van toepassing.

Artikel 9 - Privacy, beveiliging, gegevens

9.1 - De Gebruiker verleent toestemming aan SportsImproVR om zijn of haar persoons- en verkeersgegevens op te nemen en te verwerken in de klantenregistratie van SportsImproVR die benodigd is voor een goed beheer en exploitatie van de systemen en netwerken van SportsImproVR en voor de (administratieve) beheerstaken. De klantenregistratie is slechts toegankelijk voor SportsImproVR en wordt niet aan derden verstrekt tenzij SportsImproVR in het kader van de Diensten en/of aanvullende Diensten derden inschakelt, SportsImproVR redenen heeft om de kredietwaardigheid van een Gebruiker te doen onderzoeken, dan wel wanneer SportsImproVR hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is dan wel ter uitsluitende beoordeling van SportsImproVR.
9.2 - SportsImproVR kan, mede door het toepassen van cookies (kleine bestanden die op de computer van de Gebruiker worden achtergelaten), de persoon- en verkeersgegevens gebruiken teneinde de Gebruiker SportsImproVR- aanbiedingen te doen.
9.3 - De Gebruiker heeft recht op inzage in zijn persoonsgegevens zoals die door SportsImproVR worden verwerkt. Voor vragen en/of opmerkingen over de verwerking door SportsImproVR van uw gegevens kunt u zich schriftelijk wenden tot SportsImproVR ter attentie van de afdeling klantenservice.
9.4 - SportsImproVR spant zich in voor een degelijke beveiliging van de Dienst. SportsImproVR geeft echter geen garantie voor de aangebrachte beveiliging. SportsImproVR is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van de Gebruiker of derden die ondanks de door SportsImproVR genomen maatregelen mocht ontstaan.
9.5 - Gelet op de aan het gebruik van Internet en e-mail inherente risico's, kan SportsImproVR de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens, berichtenverkeer of overige door de Gebruiker gebruikte of verspreide informatie niet garanderen. SportsImproVR is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van de Gebruiker of derden die ondanks de door SportsImproVR genomen maatregelen mocht ontstaan.
9.6 - Indien de Gebruiker merkt of het vermoeden heeft dat derden zich op oneigenlijke wijze toegang hebben verschaft tot de Diensten, bijvoorbeeld door het gebruik van zijn Accountgegevens, dient hij dat binnen vijf werkdagen per e-mail aan SportsImproVR te melden (info@Now-Media.nl). SportsImproVR is niet aansprakelijk voor eventuele schade die een dergelijk oneigenlijk gebruik van de Diensten ten gevolge heeft.

Artikel 10 - Verplichtingen Gebruiker

10.1 - Onder de verschillende Overeenkomsten vallen verschillende Diensten. De Gebruiker zal alle voor zijn Overeenkomst en de aan hem verschafte Diensten relevante door SportsImproVR kenbaar gemaakte verplichtingen, instructies en beperkingen, zoals neergelegd in deze algemene voorwaarden en zoals van tijd tot tijd door SportsImproVR (op haar Website, via schriftelijke berichtgeving of anderszins) worden meegedeeld, in acht nemen (daaronder zijn ook begrepen instructies m.b.t. het inloggen, het uitloggen etc.)
10.2 - De Gebruiker is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van de Diensten, inclusief (onder andere) het gebruik van zijn Accountgegevens, zijn e-mail adres en wachtwoord. Onrechtmatig en oneigenlijk gebruik van de Diensten, de bijbehorende hardware, Software Etc. komt voor risico van de Gebruiker.
10.3 - De Gebruiker dient zich te gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige gebruiker en/of internetgebruiker verwacht mag worden en is verplicht bij gebruik van de Diensten de toepasselijke wettelijke regels en de Netiquette in acht te nemen. Onder Netiquette wordt verstaan de algemene aanvaarde gedragsregels op het Internet zoals vastgelegd in RFC 1855 ( ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt ) en toekomstige aanpassingen hiervan.
10.4 - De Gebruiker zal de Diensten niet op enigerlei wijze gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met de Netiquette. Hieronder worden onder meer de volgende handelingen begrepen: het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden; diefstal; de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie; de onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, beledigende uitingen en zgn. "mailbommen"; computervredebreuk ("hacken") via de Dienst of het Internet; vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen; het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag; het zich verschaffen van toegang door middel van valse sleutels, valse codes of valse hoedanigheden.
10.5 - Het is de Gebruiker niet toegestaan processen in gang te zetten of te laten voortbestaan, waarvan hij redelijkerwijs kan vermoeden dat dit SportsImproVR dan wel de overige gebruikers van het Internet hindert of het gebruik van de Diensten nadelig beïnvloedt.
10.6 - Het is de Gebruiker niet toegestaan (een gedeelte van) de Diensten te gebruiken voor zakelijke en/of bedrijfsmatige doeleinden, zoals de uitoefening van een beroep of bedrijf, of in verband met de uitoefening van activiteiten van een commerciële vereniging.
10.7 - De Gebruiker zal bij het gebruik van de Diensten de belangen van SportsImproVR niet schaden.
10.8 - Indien de Gebruiker in strijd handelt met een van de vorige leden van dit artikel of indien SportsImproVR vermoedt dat de Gebruiker met een van die bepalingen in strijd handelt, is SportsImproVR gerechtigd hem onmiddellijk de toegang tot de Diensten te ontzeggen, de Overeenkomst op te zeggen en/of andere maatregelen te nemen die SportsImproVR geraden voorkomen, zonder dat de Gebruiker aanspraak kan maken op schadevergoeding ter zake, of op restitutie van vooruitbetaalde vergoedingen. Voorts heeft SportsImproVR in dat geval het recht aan de Gebruiker een onmiddellijk opeisbare boete in rekening te brengen van 2.500,-- per gebeurtenis. Deze boete laat onverlet het recht van SportsImproVR om schadevergoeding te vorderen.
10.9 - In geval van een mogelijk faillissement of schuldsanering van een Gebruiker dient de Gebruiker SportsImproVR hiervan via haar bewindvoerder dan wel curator terstond in kennis te stellen.

Artikel 11 - Duur en beëindiging

11.1 - De Overeenkomst, aangegaan voor bepaalde tijd, kan door de Gebruiker uitsluitend schriftelijk per post (doch niet per fax) of per mail met opgaaf van reden worden beëindigd tegen het einde van de bepaalde tijd met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, bij gebreke waarvan de Overeenkomst telkens automatisch een jaar wordt verlengd.
11.2 - Een gratis Dienst kan, indien de Gebruiker gedurende een periode van 60 dagen geen gebruik heeft gemaakt van de Dienst, onmiddellijk en zonder nadere kennisgeving door SportsImproVR worden beëindigd. SportsImproVR is in geen geval aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende het verloren gaan van informatie en/of data als gevolg de beëindiging van de Dienst op grond van dit artikel.
11.3 - Ondanks eerdere opzegging en/of beëindiging van de Overeenkomst moet altijd worden voldaan aan de verschuldigde vergoedingen, zijnde de vergoedingen behorende bij de gehele contractduur van de Overeenkomst;
11.4 - SportsImproVR is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot de Dienst geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien: a. de Gebruiker beschikkingsonbevoegd is/blijkt; b. de Gebruiker in gebreke blijft met betaling; c. de Gebruiker de Dienst gebruikt anders dan waarvoor de Dienst bedoeld is, of in strijd met de rechten van derden; d. de Gebruiker een of meer van zijn verplichtingen jegens SportsImproVR niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt.
11.5 - SportsImproVR is gerechtigd de Overeenkomst en andere overeenkomsten zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval het faillissement van de Gebruiker is aangevraagd, de Gebruiker onder curatele is gesteld, de Gebruiker onder bewind is gesteld, de Gebruiker in aanmerking is gekomen voor de schuldsanering, dan wel het aannemelijk is dat de Gebruiker anderszins niet aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen zal voldoen.

Artikel 12- Aansprakelijkheid/Vrijwaring

12.1 - SportsImproVR is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige
informatie op de Website.
12.2 - Indien SportsImproVR tekortschiet in de nakoming van een of meer van haar verplichting(en) uit een
Overeenkomst, zal de Gebruiker SportsImproVR deswege in gebreke stellen, tenzij nakoming van de betreffende
verplichtingen reeds blijvend onmogelijk is, in welke gevallen SportsImproVR onmiddellijk in gebreke is. De
ingebrekestelling zal schriftelijk per aangetekende post geschieden waarbij aan SportsImproVR een redelijke
termijn zal worden gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen.
12.3 - Indien blijkt dat SportsImproVR toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichting(en) is
zij tegenover de Gebruiker aansprakelijk voor vergoeding van de door de Gebruiker geleden dan wel te lijden
schade.
12.4 - SportsImproVR is slechts aansprakelijk voor directe schade, waaronder uitsluitend wordt verstaan: a.
redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling
betrekking heeft op de directe schade in de zin van dit artikel; b. redelijke en aantoonbare kosten, die
SportsImproVR maakt ter voorkoming of beperking van directe schade in de zin van dit artikel; c. de schade direct
toegebracht aan zaken (is stoffelijk: voor de goede orde zij vermeld dat hieronder niet wordt verstaan software of
computersystemen) van de Gebruiker. De in dit artikel genoemde aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot ten
hoogste het bedrag gelijk aan het bedrag dat SportsImproVR voor de geleverde Diensten dan wel in verband met
de Overeenkomst van Gebruiker heeft ontvangen in enig jaar, met een maximum van 500,-. Voor de goede orde
zij vermeld dat onder directe schade niets anders wordt verstaan dan bovenstaande, derhalve evenmin
gevolgschade. Met name is SportsImproVR niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is
van: onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot, het systeem van SportsImproVR.
12.5 - SportsImproVR is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming indien deze tekortkoming veroorzaakt wordt
door apparatuur, programmatuur, interfaces, netwerken, systemen of telecommunicatie- lijnen van derden,
waaronder onder andere, maar niet uitsluitend begrepen telecom aanbieders en/of de Gebruiker.
12.6 - De Gebruiker vrijwaart SportsImproVR voor alle aanspraken van derden verband houdende met het gebruik
van de Dienst door de Gebruiker en/of onvoldoende naleving door de Gebruiker van enige verplichting jegens
SportsImproVR, al of niet voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden.

Artikel 13 - Overmacht

13.1 - SportsImproVR is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van omstandigheden die niet aan haar toerekenbaar zijn, zoals (maar niet beperkt tot) internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, maatregelen van enige overheid, arbeidsongeregeldheden onder het personeel van SportsImproVR of enige derden die diensten aan SportsImproVR leveren, boycotacties, vertraging of andere onvolkomenheden aan de zijde van derden van wie SportsImproVR op enigerlei wijze afhankelijk is, storingen in de elektriciteitsvoorziening, storingen in de verbindingen met het Internet, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatie maatschappij(en), volledige bezetting van de inbellijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten de macht van SportsImproVR liggen, communicatieverbindingen of apparatuur van SportsImproVR of enige derden die diensten aan SportsImproVR leveren.
13.2 - Wanneer SportsImproVR wegens een niet toerekenbare tekortkoming voor een periode langer dan twee maanden achtereen niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, zijn zowel SportsImproVR als de Gebruiker bevoegd de Overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring op te zeggen.

Artikel 14 - Herroepingsrecht bij levering van producten

14.1 - Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
14.2 - Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 15 - Kosten in geval van herroeping

15.1 - Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
15.2 - Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 16 - Uitsluiting herroepingsrecht

16.1 - Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
16.2 - Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; d. die snel kunnen bederven of verouderen; e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; f. voor losse kranten en tijdschriften; g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
16.3 - Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode; b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 17 - Slotbepalingen

17.1 - SportsImproVR is gerechtigd om zonder toestemming van de Gebruiker (enige) rechten en plichten ingevolge het Overeenkomst, de Diensten en/of deze algemene voorwaarden over te dragen aan een derde partij.
17.2 - De Gebruiker is niet gerechtigd om zonder toestemming van SportsImproVR (enige) rechten en plichten ingevolge de Overeenkomst, de Diensten en/of deze algemene voorwaarden over te dragen aan een derde partij.
17.3 - Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit een Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden/Overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst gestalte wordt gegeven.
17.4 - Op betrekkingen tussen de Gebruiker en SportsImproVR is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen de Gebruiker en SportsImproVR worden aanhangig gemaakt bij een bevoegde rechter, ter keuze van SportsImproVR.

Typefouten voorbehouden.